เข้าระบบสมาชิก l


การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย (%)
 ปริมาณ (ตัน/ปี)%
อุตสาหกรรม101,618,16629.5
เกษตร82,952,20024.1
ก่อสร้าง เหมืองแร่11,585,7723.4
การใช้ที่ดิน22,717,2006.6
ขยะ26,847,6007.8
บ้าน19,309,6205.6
ธุรกิจ27,033,4687.9
คมนาคม52,135,97415.1
** ในปี 2546 ประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม 344.2 ล้านตัน คิดเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ร้อยละ 63.4 ก๊าซมีเทน ร้อยละ 27.7 ก๊าซไนตรัสออกไซด์ ร้อยละ 8.6การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกรุงเทพฯ (%)
 ปริมาณ (ตัน/วัน)%
น้ำมันเชื้อเพลิง(การขนส่ง)60,00050
ไฟฟ้า คิดเป็น  - แอร์  - เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ40,00024,00016,000 33
อื่นๆ9,0008
ขยะ/ น้ำเสีย11,0009
** กรุงเทพฯ ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ปีละ 7.3 ตัน/คน มากเป็นอันดับต้นๆ ของมหานครต่างๆ ในโลก(ที่มา : - รายงานพลังงานของประเทศไทย 2549 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน          - บริษัทอีอาร์-สยาม จำกัด 2548)จำนวนรถในประเทศไทย (คัน) ปี 2544-2550
 ปี 2544ปี 2550
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 คน2,2806763,451,019
รวมรถทุกประเภท22,589,18525,247,599
          ภาย ใน 6 ปี ประเทศไทยมีรถเพิ่มขึ้นมากกว่า 2.6 ล้านคัน รถทั้งหมดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปีละ 33 ล้านตัน เฉลี่ยแล้ว คนไทย 5 คน มีรถ 2 คัน (คำนวณอัตราถือครองรถยนต์ของคนไทยจากจำนวนประชากร ปี พ.ศ. 2550 คือ 63,038,247 คน หารด้วยจำนวนรถทุกประเภท)(ที่มา : กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม)ปริมาณการใช้น้ำมันในการขนส่ง (ลิตร) ปี 2544-2549          ปี พ.ศ. 2549 คนไทยใช้น้ำมันในการขนส่ง 27,834 ล้านลิตร หรือคนละ 443 ลิตรต่อปี เพิ่มขึ้นจากปี 2545 ถึงกว่า 4,000 ล้านลิตร(ที่มา : รายงานพลังงานของประเทศไทย 2549 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน)ปริมาณการใช้ขวดพลาสติกในประเทศไทย ปี 2550           ขวด PE (ขาวขุ่น) ปีละประมาณ 2,880 ล้านใบ          ขวด PET (ขวดใส) ปีละประมาณ 975 ล้านใบ          รวมแล้วคนไทยใช้ขวดพลาสติกเหล่านี้ถึงปีละ 3,855 ล้านใบ           ปริมาณเพิ่มขึ้นราวๆ 1,300 ล้านใบ นับจากปี 2544(ที่มา : คำนวณจากมูลค่าตลาดน้ำดื่มจากนิตยสาร Brand Age เดือนสิงหาคม 2544 และนิตยสาร Positioning เดือนพฤษภาคม 2550)ปริมาณการใช้ถุงพลาสติกในประเทศไทย          ปริมาณการใช้ถุงพลาสติกและโฟมเพิ่มมากขึ้นทุกปี ปี 2535 มีการใช้ถุงพลาสติกและโฟม 1.12 ล้านตัน และเพิ่มเป็น 2.93 ล้านตันในปี 2544 หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 3 เท่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยประเภทพลาสติกและโฟมในปี 2546 มีประมาณร้อยละ 16 หรือ 2.3 ล้านตัน(ที่มา : โครงการจัดทำฐานข้อมูลการลดและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาล กรมควบคุมมลพิษ 2546)ปริมาณขยะใน กทม.และทั่วประเทศ (ตัน) ปี 2548-2549          ในปี 2548 ทั่วราชอาณาจักรมีปริมาณขยะมูลฝอย 39,221 ตันต่อวัน คนไทย 1 คน ต้องแบกรับขยะคนละ 230 กิโลกรัมต่อปี          จากรายงานสถานการณ์มลพิษในปี 2549 ของกรมควบคุมมลพิษ มีปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศไทยทั้งสิ้น 14.63 ล้านตัน หรือประมาณวันละ 40,082 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2548 ประมาณ 3 แสนตัน เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครคาดว่ามีปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้ประมาณวันละ 8,473 ตัน คิดเป็นร้อยละ 21 ของทั้งประเทศ ในขณะที่ปริมาณขยะในเขตเทศบาลและเมืองพัทยามีประมาณวันละ 12,912 ตัน คิดเป็นร้อยละ 32 ของทั้งประเทศ และนอกเขตเทศบาลซึ่งครอบคลุมพื้นที่องค์กรบริหารส่วนตำบลทั้งหมดประมาณวันละ 18,697 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 47 ของทั้งประเทศ(ที่มา : - กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม          - เว็บไซต์สำนักงานสถิติแห่งชาติ http://www.nso.go.th - เว็บไซต์สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม http://www.tipmse.or.th)ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (หน่วย) ปี 2549- ภาคครัวเรือนใช้ไฟฟ้า 27,005 ล้านหน่วย เพิ่มขึ้น 4,893 ล้านหน่วยในช่วง 5 ปี- ภาคธุรกิจใช้ไฟฟ้า 40,535 ล้านหน่วย เพิ่มขึ้น 8,894 ล้านหน่วยในช่วง 5 ปีปริมาณการใช้ไฟฟ้าของห้างสรรพสินค้าเปรียบเทียบกับจังหวัดและการผลิตไฟฟ้าจากเขื่อน

                             ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ 3 ห้างใหญ่ (ล้านหน่วย)

สยามพารากอน123  
มาบุญครอง81
เซ็นทรัลเวิลด์75  
รวม279
 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของแต่ละจังหวัด (ล้านหน่วย)
แม่ฮ่องสอน65
อำนาจเจริญ110
มุกดาหาร128
น่าน175
อุทัยธานี193
เลย246
นราธิวาส278
ระนอง278
          ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของห้างสรรพสินค้า 3 แห่งรวมกัน มากกว่าหรือเท่ากับปริมาณการใช้ไฟฟ้าของบางจังหวัด  เปรียบเทียบปริมาณการ ผลิตไฟฟ้าและการใช้ไฟฟ้าในปี 2549 (ล้านบาท)
เขื่อน กำลังผลิต ห้างสรรพสินค้าการใช้  
 ปากมูล140สยามพารากอน123
สิรินธร87มาบุญครอง81  
อุบลรัตน์39เซ็นทรัลเวิลด์75
รวม266รวม279
          ห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ ในกรุงเทพฯ เพียง 3 ห้างใช้ไฟฟ้ารวมกันเทียบเท่ากับปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเขื่อน 3 เขื่อนรวมกัน มากกว่าการใช้ไฟฟ้าของจังหวัดแม่ฮ่องสอนถึง 4 เท่า(ที่มา : - กลุ่มพลังไท, การไฟฟ้านครหลวง 2549- รายงานการใช้ไฟฟ้า 2549 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย- การไฟฟ้านครหลวง)การลดลงของพื้นที่ป่าไม้ในรอบ 40 ปีป่าไม้ เมืองไทย ปี พ.ศ.2504 มีพื้นที่รวมกัน 273,629 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 53% ของพื้นที่ประเทศป่าไม้เมืองไทย ปี พ.ศ.2547 มีพื้นที่รวมกัน 167,590 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 32% ของพื้นที่ประเทศตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา ป่าไม้เมืองไทยถูกทำลายไปประมาณ 1 แสนกว่าตารางกิโลเมตร หรือ 66 ล้านไร่ คิดเป็น 1 ใน 5 ของพื้นที่ประเทศไทย(ที่มา : กรมป่าไม้)

Copyright 2015 © sefapcompany.com All rights